Klauzula informacyjna

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, zwanej dalej FRACTAL CONCEPT. W związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin, zwany dalej FRACTAL CONCEPT.

Możesz się z nami skontaktować:

listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin

przez formularz kontaktowy na stronie www.fractal-concept.pl

przez e-mail: rodo@fractal-concept.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie, na adres:

FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o.

 1. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin
 • przez adres e-mail:

rodo@fractal-concept.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Korneta

 

 1. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne
 • objąć Cię umową na realizację usług, dostarczyć Ci inne rodzaje usług
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług ,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • przekazać materiały promujące produkty i usługi w tym przy użyciu profilowania,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO;
 • prowadzić badania jakości i satysfakcji (w tym w oparciu o profilowanie);
 1. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO;

Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,

Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,

Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;

Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:

badaniu satysfakcji i opinii z korzystania z Naszych usług , (w tym profilowanie)

dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,

obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,

zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,

prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),

obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące

w szczególności:

prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,

realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;

podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

 1. Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

 

Dokonujemy profilowania, aby odpowiednio dobrać materiały komunikacyjne i promujące działalność administratora danych. Na podstawie Twojego profilu będziemy dobierać odpowiednie treści materiałów informacyjnych i promocyjnych.

 

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach www i aplikacjach mobilnych.

Twoje dane będą też profilowane w związku z zapewnieniem przez Nas najwyższej jakości usług. Dlatego w określonych sytuacjach, w tym przy wystawieniu skierowania będziemy przetwarzać dane osobowe związane ze świadczeniem usług za pomocą algorytmu wspomagającego osoby, przez które jesteś obsługiwany. Zapewniamy, że decyzje w Twojej sprawie podejmuje zawsze bezpośrednio osoba udzielająca usługi. Jeżeli uważasz, że algorytm mógł źle ocenić Twoją sytuację możesz skorzystać z prawa do podlegania wyłącznie ocenie człowieka, oraz poprosić nas o wyjaśnienie funkcjonowania algorytmu.

 

 1. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 

przez 15 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;

przez 5 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;

przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;

do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

 1. Odbiorcy Twoich danych osobowych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 

podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.

podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:

podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;

Towarzystwom ubezpieczeniowym;

organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;

Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;

podmiotom upoważnionym przez Ciebie

Jeśli jesteś pacjentem innego podmiotu FRACTAL CONCEPT, to Twoje dane kontaktowe tj. adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu będą aktualizowane również w tym podmiocie dla zapewnienia jak najwyższej jakości prowadzonego procesu leczenia, zwłaszcza dla ułatwienia kontaktu z Tobą.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji  – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

 

 1. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

 

 1. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

 

Klauzula informacyjna – działania rekrutacyjne

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin, dalej FRACTAL CONCEPT. w związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

 

 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin, dalej FRACTAL CONCEPT.

Możesz się z nami skontaktować:

listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin

przez formularz kontaktowy na stronie www.fractal-concept.pl

przez e-mail: rodo@fractal-concept.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie, na adres:

FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o.

 1. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin
 • przez adres e-mail:

rodo@fractal-concept.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Korneta

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • prowadzenia rekrutacji na stanowiska wskazane w opublikowanych ogłoszeniach rekrutacyjnych, w tym dane: określone w Kodeksie pracy, aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 • inne informacje pozyskane w związku z wypełnieniem formularza przy wysłaniu zgłoszenia i rozmową kwalifikacyjną np. o oczekiwanym wynagrodzeniu, Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • pozostałe dane podane przez Ciebie dobrowolnie w przesłanym do Nas zgłoszeniu rekrutacyjnym tj. wizerunek, zainteresowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • kontaktowe służące do Twojej identyfikacji i wymiany pomiędzy Nami korespondencji, w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F RODO,
 • wrażliwe o Twojej niepełnosprawności podane przez Ciebie dobrowolnie i z własnej inicjatywy, aby spełnić nasze obowiązki i wykonać Twoje szczególne prawa m. in. w związku z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej, zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawą o zawodzie lekarza i lekarza dentysty na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B RODO,
 • zamieszczone w referencjach od poprzednich pracodawców albo uzyskane podczas naszych rozmów z pracodawcami na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • prowadzenia rekrutacji w przyszłości, jeśli wyraziłeś na to zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO,
 • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

W celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, nie zbieramy od Ciebie danych nadmiarowych, do których należą m.in. dane szczególnej kategorii wskazane w art. 9 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tj.: pochodzenie rasowe, poglądy polityczne, przekonania religijne itd.

 

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu do czasu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 5 lat od przesłania zgłoszenia bądź do momentu wycofania zgody. W celu realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO i w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami związanymi z rekrutacją przez okres 6 lat.

 

Informacje dotyczące profilowania

Na podstawie Twoich danych osobowych przekazanych nam w procesie rekrutacji, dokonujemy profilowania czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie. Stosujemy profilowanie, aby w jak najlepszy sposób dopasować ofertę pracy lub współpracy do kandydata w oparciu o nasz uzasadniony interes, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Zakres danych używanych do profilowania to: Twoje doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje, stanowisko, miejsce zamieszkania, Twoje preferencje dotyczące stanowiska pracy.

 

Dane przetwarzane w związku z przedstawieniem propozycji współpracy

Jeśli to my zainicjowaliśmy kontakt z Tobą to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia propozycji współpracy w związku z prowadzonymi rekrutacjami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO. Dane osobowe pozyskaliśmy z powszechnie dostępnych źródeł tj. jawne państwowe rejestry i jak i portali społecznościowych zrzeszających osoby zainteresowane rozwojem zawodowym. Kategorie danych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, zawodu oraz danych kontaktowych.

 

Możemy również otrzymać Twoje dane osobowe udostępnione nam przez  agencje rekrutacyjne, z którymi współpracujemy (strony trzecie). Dane te będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody w związku z art. 6 ust 1 lit. A RODO. Kategorie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat dotyczą przede wszystkim imienia, nazwiska, danych kontaktowych, wykształcenia i innych danych, które zawarłeś w swoim CV.

 

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 

podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT, partnerom biznesowym, podmiotom uprawnionym przepisami prawa, podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz usprawiedliwiony interes,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Jeśli Twoje dane przetwarzamy na podstawie zgody, to masz prawo do jej wycofania w każdym momencie, kontaktując się z nami pod adresem rodo@fractal-concept.pl Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej. Możemy również przekazywać Twoje dane osobowe poza teren Unii Europejskiej na podstawie Twojej wyraźnej zgody, po wcześniejszym powiadomieniu Cię o ewentualnym ryzyku, które może wiązać proponowane przez Nas przekazywanie Twoich danych osobowych.

 

Obowiązek podania danych

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Podobnie podane wskazanych powyżej danych niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy i niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

 

 

 

Klauzula informacyjna – działania i cele marketingowe

 

 

Kontakt i marketing

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator danych: FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin dalej zwany FRACTAL CONCEPT

Cele przetwarzania:

 • marketing produktów i usług FRACTAL CONCEPT i spółek wchodzących w skład grupy FRACTAL CONCEPT
 • kontakt zwrotny lub odpowiedź na zadane pytania
 • kontakt w celu informowania o specjalnych akcjach profilaktycznych organizowanych przez FRACTAL CONCEPT

Podstawy prawne przetwarzania: warunki zgodności z prawem przetwarzania przez administratora

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych;
 • inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Odbiorcy danych: Podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o.

Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator danych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin, dalej FRACTAL CONCEPT.

Możesz się z nami skontaktować:

listownie na adres: Dział Obsługi Klienta, FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o. ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin

przez formularz kontaktowy na stronie www.fractal-concept.pl

przez e-mail: rodo@fractal-concept.pl

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 

 • listownie, na adres:

FRACTAL CONCEPT Sp. z o.o.

 1. ul. Tomasza Zana 43 / 2.1, 20-601 Lublin
 • przez adres e-mail:

rodo@fractal-concept.pl

 

Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni p. Paweł Korneta

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

W przypadku uzupełnienia przez Ciebie formularza kontaktowego lub przesłania do nas zapytania w innej formie, Twoje dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub realizacji zamówionego kontaktu.

W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na uzupełniony formularz lub zadane pytanie

Jeśli udzieliłeś stosownych zgód dotyczących kierowania do Ciebie działań marketingowych i sprzedażowych określonymi kanałami komunikacji, to Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać, aby prowadzić marketing bezpośredni naszych produktów i usług

Realizując powyższy cel podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. F RODO czyli prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych i sprzedażowych w związku z wyrażonymi przez Ciebie zgodami dotyczącymi otrzymywania treści marketingowych określonymi kanałami komunikacji (w tym profilowanie).

Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do realizacji działań marketingowych FRACTAL CONCEPT to Twoje dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać informacje o produktach, promocjach i konkursach oraz przeprowadzać badania marketingowe. Będziemy także dokonywać profilowania w celach marketingowych.

Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Na podstawie Twoich danych osobowych dokonujemy profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Ciebie.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej poznać Twoje zainteresowania i potrzeby dotyczące oferowanych przez nas produktów i usług. Na podstawie Twojego profilu będziemy wysyłać Ci informacje dopasowane do Twoich preferencji w zakresie m.in. dopasowania tematyki wysyłanych treści i materiałów promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych, oferowania produktów, badania rynku i opinii publicznej, dzięki czemu będziemy stale udoskonalać nasze usługi.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miejscowość, odwiedzane placówki, rodzaj wykupionego produktu, źródło pozyskania danych. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowania na stronach.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych i sprzedażowych określonym kanałem komunikacji, bądź do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą Twojego zapytania, przechowywać będziemy przez czas niezbędny do wyjaśnienia Twojej sprawy i udzielenia Ci wyczerpującej odpowiedzi, bądź przez czas niezbędny do obrony i ochrony roszczeń.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np.;

dostawcom usług IT,

agencjom marketingowym,

partnerom biznesowym

Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wycofania zgody: Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać pisząc na adres mailowy: rodo@fractal-concept.pl lub skorzystać z linku w stopce wiadomości od nas.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej.

 

Prawo wniesienia skargi do organu

 

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu

  Ankieta

  Prosimy o wypełnienie

  Odpowiedz na kilka pytań, abyśmy mogli wysyłać
  informacje dostosowane do Twoich potrzeb.
  Jestem:
  Jestem Pacjentem placówki w
  Powiedz nam jakie treści byłyby dla Ciebie interesujące